Díjtáblázat a 2021-es évre Érvényes 2021. szeptember 28-tól 2021.december 31-ig

A szakmai vizsga finanszírozását a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg. 

  1. * A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb huszonháromezer forintnak az adott szakma ágazatához kapcsolódóan megadott szorzója alapján számolandó.
  2. (1) A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a szakképzési államigazgatási szerv utólag megtéríti.

(2) A szakmai vizsga díjának utólagos megtérítésére az akkreditált vizsgaközpont az olyan vizsgázó után jogosult, aki a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. Az utólagos megtérítést a szakképzési államigazgatási szerv az elektronikus vizsgarendszer adatai alapján a vizsgaidőszakot követő negyvenöt napon belül hivatalból teljesíti. 

A képesítő vizsgák finanszírozásra vonatkozóan nincs szabályozás. 

A vizsgabizottság díjazása, költségtérítés  

A Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont a vizsga lebonyolításában részt vevők díjazását az alábbiak szerint határozza meg. 

A vizsgáztatási díj a vizsgabizottság tagjai (mérő, értékelő, vizsgafelügyelő) valamint a jegyző esetén alapdíjból és a vizsgázók számától függő változó díjból áll. Vizsgabizottsági tag (kivéve a kamara által delegált vizsgafelügyelőt) kizárólag olyan természetes személy lehet, aki felkerült a vizsgaközpont hivatalos névjegyzékére (mérő, értékelő, jegyző). A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint ötszázas értékre kell kerekíteni. 

A vizsgabizottság tagjai és a jegyző számára:

    • Alapdíj: 15.000 forint
    • Változó díj: 4.000 forint/vizsgázó

Az egyéb időszakos feladatokat ellátók részére fizetendő díjak: 

  • folyosófelügyelő:

Változó díj: minden egyes megkezdett óra után, ami az adott vizsgán közvetlenül ellátott feladataihoz kapcsolódik a KKK/PK előírása alapján: 1600 forint/ óra. 

  • teremfelügyelő az írásbeli, interaktív vizsgatevékenységnél, technikai feltételeket biztosító személy az interaktív vizsgánál/ rendszergazda, technikai feltételeket biztosító személy a projektfeladatnál (szakirányú oktatás folytatásához szükséges szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik): változó díj:1600 – 2500 forint/ óra,
    • a vizsgadolgozatok előjavítását, a portfóliót előzetesen értékelő segítő oktató díjazása (amennyiben ezt a KKK/PK előírja): vizsgadolgozatonként/ portfóliónként változó díjként 1200 – 1600 forint.

A Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont kizárólag megbízási szerződés keretében bízza meg a vizsgákon közreműködő személyeket, kivéve azon egyéni vállalkozókat, akik saját nevükre állítanak ki számlát, illetve betéti társaság beltagjait. Egyéb gazdasági társaság számláját csak abban az esetben tudjuk befogadni, amennyiben a gazdasági társaság hivatalos képviselője nyilatkozik az általunk megbízandó személy munkaviszonyban történő foglalkoztatásáról és annak mértékéről. 

Amennyiben a jegyzővel vagy a vizsgatevékenységen a teremfelügyelővel, folyosófelügyelővel a rendszergazdával vagy a technikai feltételek biztosításáért felelős személlyel a fenntartó olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személy(eke)t külön vizsgáztatási díj nem illeti meg. 

A vizsgáztatási díj, továbbá az utazási és szállásköltség kifizetésére legkésőbb a vizsga utolsó napját követő harminc napon belül kerülhet sor. 

Képesítő vizsga esetén a szakmai vizsgára vonatkozó vizsgáztatási és egyéb közreműködői díjak az irányadóak, kivéve az egyedi megállapodásokat, melyek a vizsgadíjak megállapításakor kerülnek egyeztetésre a vizsgaközpont és a vizsgahelyszín között.  Amennyiben a vizsga projektfeladata kettőnél több részből áll, illetve ha a KKK/PK egy napon nem lebonyolítható vizsgákat ír elő, a vizsgaközpont vezetőjének döntése alapján a vizsgabizottság tagjai valamint a jegyző az alapdíj kétszeresének mértékéig összegű pótdíjazásban részesülhetnek. 

Költségtérítés: 

Amennyiben a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire, vizsgatevékenységeire a vizsgáztató állandó lakóhelyétől 50 kilométernél távolabbi helységben kerül sor, úgy a vizsgáztatót a vizsgáztatási díj mellett utazási és szállásköltség illeti meg. 

Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, (1995.évi CXVII) valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. (39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet).  Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el. 

Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a jelenlétét igénylő vizsganapokon a vizsga, vizsgatevékenységek megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a helyszínre tudjon érkezni. A budapesti tömegközlekedéshez a mindenkori napijegy mértékéig számolható el vonaljegy. Az elszámolás számla és/vagy a leadott és a vizsga napjaihoz köthető időpontokra szóló vonaljegyek/napijegy leadásával történik. 

Amennyiben a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel e feltétel nem biztosítható, vagy a vizsgáztató a vizsgaszervezővel szállásköltség megtérítéséről állapodott meg (a vizsgaközpont-vezető egyedi engedélye alapján), úgy a vizsgáztató éjszakánként legfeljebb a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér tizenöt százalékának megfelelő összeghatárig a vizsgaközpont nevére kiállított számlával igazoltan szállást vehet igénybe (2021-ben 24.150 forint).

A vizsgaközpont – a vizsgáztatóval történt megegyezés alapján – gondoskodhat az utaztatásról és a szállásról, amely esetben a vizsgáztatót külön utazási, és szállásköltség nem illeti meg. 

A vizsgáztatási díj kifizetése kizárólag a vizsgával összefüggő, jogszabályban előírt feladatok jogszerű és teljes körű ellátásával összefüggésben történik. 

Javító és pótlóvizsga díját a szakmai, illetve képesítő vizsga díjának arányosításával, valamint anyag és műhelyköltség egyedi a szakmai specifikumokat figyelembe vevő kalkuláció szerint kell meghatározni. 

A magyar és angol nyelvtől eltérő más nyelvű (kérhető idegen nyelvek: francia, német, olasz, spanyol) Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papír alapú iratként kerül kiadásra, a kiadásért a kérelmező nyelvenként a kérelem benyújtásakor érvényes mindenkori minimálbér 5 százalékának megfelelő térítési díjat fizet az akkreditált vizsgaközpont részére. 

Budapest, 2021. 09. 28. 

Gerley Katalin sk.