Adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat a Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont által létrehozandó vizsgáztatói és feladatkészítői adatbázisba történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezeléséhez

  1. Az adatkezelő megnevezése, az adatfeldolgozók meghatározása 

 

Adatkezelő: Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont (továbbiakban vizsgaközpont)  

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 179-183. 

E-mail: adatvedelem@fszf.hu  

Honlap: http://www.fszf.hu 

 

Adatfeldolgozásra a Fővárosi Szakképzési és Felnőttképzési Vizsgaközpont, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum és a magyarországi akkreditált vizsgaközpontok szakmai irányítási, monitoring, kontrolling és minőségirányítási tevékenységek körében kerülhet sor.  

 

  1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 272/2014. (XI. 5.).  

 

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

A személyes adatokhoz az 1. pontban meghatározott jogalanyok kapcsolódó feladatot ellátó munkavállalói jogosultak hozzáférni feladatuk ellátása körében. Kiemelten ilyen az adatbázis létrehozása és az abból történő szelekció.  

A vizsgaközpont csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára.  

Így például:  

– az irattárazásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján a személyes adatot tartalmazó ügyiratait átadja a Levéltárnak,  

– ha a rendőrség/ügyészség/adóhatóság megkeresi a vizsgaközpontot, és a megkeresésben az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.  

 

A vizsgaközpont a beküldött dokumentumokat elektronikus formában archiválja. Az azokból felállított adatbázist és az abban szereplő személyes adatokat felhőben tárolja. A vizsgaközpont megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

 

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jog  

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet a vizsgaközponttól arról, hogy  

– milyen személyes adatait,  

– milyen jogalapon,  

– milyen adatkezelési cél miatt,  

– mennyi ideig kezeli.  

– a vizsgaközpont kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.  

A vizsgaközpont az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben teljesíti.  

 

4.2. A helyesbítéshez/változtatáshoz való jog  

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a vizsgaközpont módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Hivatal a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.  

 

 

4.3. A törléshez való jog  

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a vizsgaközponttól a személyes adatainak a törlését.  

A törlési kérelmet a vizsgaközpont abban az esetben utasítja el, ha a vizsgaközpontot a jogszabályok a személyes adatok további tárolására kötelezi. A vizsgaközpont a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti az érintettet.  

 

4.4. A zároláshoz való jog  

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a vizsgaközpont zárolja. A kérelmet a vizsgaközpont haladéktalanul teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja. A zárolás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi.  

 

4.5. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a vizsgaközpont az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb jogszerűtlen célra felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen személynek továbbítaná.  

 

  1. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja 

Az adatbázisban az alábbi személyes adatok kerülnek tárolásra:  

– név  

– születési név  

– anyja neve,  

– születési hely, idő,  

– személyazonosító igazolvány száma, 

– állampolgárság,  

– nyelvismeret,  

– TAJ-szám  

– adóazonosító jel,  

– lakcím  

– levelezési cím  

– telefonszám  

– e-mail cím,  

– iskolai végzettség,  

– munkahely neve,  

– oktatásban és vizsgáztatásban eltöltött idő, tapasztalat,  

– bankszámlaszám,  

– betölteni kívánt feladatkör,  

– korábbi munkahelyek,  

– képzettségi adatok  

– számítógép-felhasználói és egyéb munkával kapcsolatos készségek,  

– nemzetközi tapasztalat,  

– szakterületen/szakmában szerzett tapasztalat időtartama,  

– nem oktatásban szerzett munkatapasztalat,  

– projekt-, vizsgafeladat-készítési tapasztalat,  

– szakértői/vizsgaellenőri névjegyzékben szereplés ténye,  

– foglalkoztatás mértéke,  

– nyugdíjas munkavállaló-e.  

 

Az adatkezelés célja egy vizsgáztatói és feladatkészítői szakértői feladatok ellátásához megfelelő személyek adatait tartalmazó adatbázis felállítása. Az adatbázisból az egyes feladatok teljesítéséhez megfelelő személyek kiválasztása, számukra a vizsgáztatóknak és a feladatok készítőinek szóló továbbképzéseken való részvételi lehetőség felajánlása későbbi megbízásuk céljából.  

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult panasztételre, illetve polgári pert kezdeményezhet a vizsgaközpont ellen.  

 

Érvényes: 2021. augusztus 25-től.  

 

A fenti szabályzatot jelentkezésemmel egyidejűleg megismertem és elfogadom.